UPROSZCZONA PROCEDURA PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Obowiązuje wyłącznie dla nieruchomości  ujętych w projekcie budowlanym na podstawie którego realizowane są inwestycje w ramach przedsięwzięcia:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”

 1. Uzyskanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej:
  – złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej [druk do pobrania]
  Do wniosku należy dołączyć wniosek określający prawo do korzystania z nieruchomości na cele budowlane [druk do pobrania].
 1. Zgłoszenie robót:
  Złożyć formularz zgłoszenia rozpoczęcia robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej [druk do pobrania] a po wykonaniu robót (przed zasypaniem) uzgodnić osobiście lub telefonicznie termin odbioru technicznego wykonanych prac.
 1. Wykonawstwo robót:
  Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać na podstawie wydanych warunków technicznych. Prace związane z budową przyłącza kanalizacyjnego można zlecić firmie świadczącej takie usługi lub wykonać we własnym zakresie. W przypadku konieczności wykonania otworu (nawiertu) do studzienki PCV powyższe prace należy zlecić do wykonania pracownikom tut. przedsiębiorstwa – Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W przypadku konieczności wykonania robót w terenie nie należącym do inwestora, należy uzyskać pisemną zgodę właściciela działki, na której prowadzone będą roboty oraz na umieszczenie i eksploatację przyłącza kanalizacyjnego na danej nieruchomości.
 1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza:
  Po wykonaniu przyłącza a przed zasypaniem należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt pomiar geodezyjny (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sporządzona przez uprawnionego geodetę) i dostarczyć 1 egz. do tut. przedsiębiorstwa, co stanowić będzie podstawę do napisana protokołu odbioru robót.
 1. Zawarcie umowy na odbiór ścieków:
  Dotyczy to tylko tych odbiorców którzy nie są podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej a posiadają własne ujęcia wody.

Podstawa prawna:

 1. Obowiązek przyłączenia do gminnej kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zmianami) właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym przypomina się mieszkańcom nieruchomości, które mają możliwości techniczne wpięcia, o obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
 1. Art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , inwestor zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.