Cel Projektu

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Miasta Krasnystaw poprzez wzrost wyposażenia obszaru w system kanalizacji sanitarnej.

Cel ten będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych podzielonych według obszarów, których dotyczą:

 • obszar środowiskowy
  • ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,
  • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG.
 • obszar społeczno – gospodarczy
  • wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej,
  • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych,
  • rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze.