„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”  nr POIS.02.03.00-00-0011/16

BENEFICJENT

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Krasnymstawie,
Piekarskiego 3
22-300 Krasnystaw

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie złożyło Wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozytywną ocenę formalną, a następnie merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania i realizacji.
  • W dniu 5 września 2016 r w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
  • Rozpoczęcie realizacji projektu październik 2016 r.

Zakończenie realizacji projektu III kwartał 2019 r.

  • Dla potrzeb realizacji Projektu powołana została specjalna Jednostka Realizująca Projekt;

Funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO pełni Prezes Zarządu Spółki Pan Andrzej Kmicic; Kierownikiem Projektu jest Pan Radosław Rysak.

Projekt składa się z 12 zadań, z których 7 dotyczy: opracowania dokumentacji przetargowej, inżyniera kontraktu, rozbudowy systemu GIS w ramach, której przewidziano wdrożenie internetowego biura obsługi klienta – IBOK, promocji projektu, zarządzania projektem oraz zakupu koparko – ładowarki i pojazdu ciężarowego.

Pozostałe 5 zadań stanowią roboty budowlane:

  • Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana).
  • Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Polna, ul. Kółkowa, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów Września, ul. Wójta Stanisława);
  • Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego);
  • Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV: Planowane osiedle pomiędzy ulicami: Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi;
  • Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków;
  • Rozbudowa systemu GIS.

Przedsięwzięcie obejmie swym zakresem rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 36,5 km wraz z 14 przepompowniami strefowymi oraz 47 przepompowniami przydomowymi na obszarach miasta dotychczas nieskanalizowanych.\

W ramach inwestycji uwzględniona została także kompleksowa modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie.

Realizacja inwestycji umożliwi przyłączenie do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej około 4132 Mieszkańcom Miasta Krasnystaw.