Jednostka Realizująca Projekt

W dniu 14.09.2016 r. Uchwałą nr 12/10/16 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie została powołana Jednostka Realizująca Projekt i Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO).

Do obowiązków Jednostki Realizującej Projekt należy w szczególności:

 1. Zarządzanie Projektem w całym okresie jego realizacji na zasadach i warunkach spełniających ramy prawa i zapisów Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”.
 2. Reprezentowania Beneficjenta we wszystkich sprawach organizacyjnych, technicznych, finansowych i prawnych.
 3. Koordynowania działań wszystkich konsultantów zewnętrznych pełniących usługi w zakresie:
  – pomocy technicznej,
  – pełnienia nadzorów wykonawczych (inżynier Kontraktu),
  – zarządzania realizacją Projektu (Audytor)
 4. Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej w zgodzie z zapisami Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o Finansach, Publicznych i Wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących.
 5. Sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji Projektu, dokumentacji związanej z uruchomieniem płatności i rozliczeń.
 6. Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Projektu.

Skład Jednostki Realizującej Projekt:

 • Andrzej Kmicic – pełnomocnik ds Projektu
 • Radosław Rysak – kierownik JRP
 • Maria Laskowska – specjalista finansowy
 • Ryszard Kozłowski – specjalista techniczny
 • Jan Grzyb – specjalista organizacyjno-prawny
 • Izabella Wodyńska – specjalista finansowy
 • Justyna Pacan – specjalista organizacyjno-prawny
 • Monika Zając – specjalista techniczny
 • Wiesław Jamróz – specjalista techniczny

Kontakt do Jednostki Realizującej Projekt: telefon: +48 82 576 23 76; e-mail: jrp@pgkkrasnystaw.pl

Comments are closed.