Umowa na modernizację Oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie podpisana!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że w dniu 20.11.2019 r. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw, została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Krasnegostawu – Robert Kościuk, Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. – Andrzej Kmicic, Przedstawiciele Wykonawcy – Firmy Inżynieria Rzeszów S.A.: Prezes Zarządu – Grzegorz Król oraz Członek Zarządu – Mirosław Ciura.

Kontrakt, stanowiący ostatnie zadanie inwestycyjne wchodzące w skład Projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16, zawarty został na kwotę 19 649 250,00 PLN brutto –  z czego pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 11 360 250,00 PLN. Pozostałą część stanowią środki finansowe Urzędu Miasta Krasnystaw oraz środki własne Przedsiębiorstwa.

Planowany termin zakończenia robót: 08.2021 r.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, którego głównym celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych Miasta Krasnystaw, obejmuje m.in.:

 • budowę suszarni osadów pościekowych, wykorzystującej jako źródło ciepła energię słoneczną;
 • wymianę urządzeń do odwadniania osadów – na bardziej wydajne i energooszczędne;
 • poprawę procesu stabilizacji osadów pościekowych pozwalającego na ograniczenie ich ilości oraz uciążliwości zapachowej;
 • hermetyzację obiektów technologicznych oczyszczalni;
 • montaż urządzeń do filtracji i dezodoryzacji;
 • wymianę urządzeń reaktora biologicznego;
 • wymianę oświetlenia zewnętrznego oczyszczalni na oprawy oświetleniowe LED;
 • zakup pojazdów do obsługi gospodarki osadowej oczyszczalni.

Rozbudowa kanalizacji w Krasnymstawie – uroczyste otwarcie inwestycji zadanie II

24.05.2019 r. – po blisko 15 miesiącach prowadzenia robót – do użytku zostały oddane kolejne kilometry sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa”.

Oddany ponad 13,6 km odcinek kanalizacji umożliwi przyłączenie do sieci ok. 1,5 tys. Mieszkańców miasta z rejonu ulic Witosa, Ułańskiej, Bławatnej, Wiśniowej, Kwiatowej, Gołębiej, Polnej, Kółkowej, Kickiego, Jabłonkowej, Makowej, Bohaterów Września oraz ul. Wójta Stanisława.

W uroczystym otwarciu inwestycji – przy ulicy Wójta Stanisława udział wzięli Burmistrz Krasnegostawu – Pan Robert Kościuk, Starosta Krasnostawski – Pan Andrzej Leńczuk, Ks. Prałat Henryk Stanisław Kapica, Przewodniczący Rady Miasta – Pan Janusz Rzepka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Mirosław Księżuk, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Pani Patrycja Zdybel, Radni oraz Mieszkańcy.

Po uroczystym otwarciu Mieszkańcy i Goście zostali zaproszeni do Szkoły Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie na konferencję w trakcie której Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – Pan Andrzej Kmicic oraz Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Pan Radosław Rysak – przedstawili zakres i korzyści wynikające ze zrealizowanego przedsięwzięcia, a także najistotniejsze kwestie związane z procedurą przyłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Jak podkreślił Prezes PGK Sp. z o.o., inwestycja została zrealizowana dzięki środkom pozyskanym z Funduszy Unii Europejskiej i wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krasnystaw, a także dobrej współpracy zarówno z Wykonawcą robót budowlanych – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT Sp. z o.o.” (lidera konsorcjum) oraz partnerów konsorcjum: firmy Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE” i firmy „HYDROTERM Sp. z o.o.” – jak i Inżynierem Kontraktu – konsorcjum firm: ZDI Sp. z o.o. z Zamościa (lidera konsorcjum) i Rejonowego Zarządu Inwestycji z Człuchowa (partnera konsorcjum).

Zakończone zadanie jest kontynuacją realizacji Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”, sukcesywnie realizowanego przez Spółkę od października 2016r. i obejmującego także sieć kanalizacji sanitarnej wykonaną w rejonach ulic:

 • Kościuszki – do granicy aglomeracji, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Polewanej – Zadanie I;
 • Stokowej, Ściegiennego, Bieleszy, Niesieckiego, Wąskiej, Czuby, Łukasińskiego – Zadanie III;
 • oraz powstałego osiedla pomiędzy ulicami: Polewaną, Okrzei i Królowej Jadwigi – Zadanie IV.

Do użytku łącznie zostało oddanych blisko 36,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, 14 przepompowni strefowych i 47 przepompowni przydomowych. Możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej zyskało ok. 4 tys. osób.

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców, których posesje były objęte przedmiotowymi inwestycjami do przyłączenia swoich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, gdyż podłączając gospodarstwo domowe do kanalizacji sanitarnej, nie tylko pozbywamy się problemu odprowadzania ścieków, ale także znacznie przyczyniamy się do poprawy środowiska naturalnego – korzyści są obustronne zarówno dla nas, jak i dla środowiska, które nas otacza – mówi Andrzej Kmicic Prezes PGK Sp. z o.o.

Projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” – którego podstawowym celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych Miasta Krasnystaw realizowana poprzez wzrost wyposażenia obszaru w system kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków – współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji Projektu to 39 061 992,89 PLN brutto.

Uroczyste otwarcie inwestycji – zadanie II

Burmistrz Krasnegostawu oraz Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie mają zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie II: ul. Witosa.” (ul. Witosa do granicy aglomeracji, ul. Jabłonkowa, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Polna, ul. Makowa, ul. Kickiego, ul. Kółkowa, ul. Bohaterów Września, ul. Wójta Stanisława, ul. Wiśniowa, ul. Gołębia, ul. Kwiatowa), które odbędzie się 24.05.2019 r. o godzinie 14.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie.

Program:

 • godz. 14.00 – Uroczyste otwarcie inwestycji (skrzyżowanie ulic Wójta Stanisława –  Stokowa)
 • godz. 14.20 – Powitanie uczestników uroczystości (sala gimnastyczna)
 • godz. 14.30 – Prezentacja inwestycji
 • godz. 14.45 – Wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu i zaproszonych Gości
 • godz. 15.00 – Przedstawienie mieszkańcom procedury oraz warunków technicznych podłączenia się do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej
 • godz. 15.15 – Poczęstunek