1

Uroczyste zakończenie realizacji Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16

Uroczyste podsumowanie Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16 współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – dotychczas największej zrealizowanej inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w historii Krasnegostawu – odbyło się w dniu 27.10.2021r. na terenie Oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie.

W spotkaniu, połączonym z uroczystym oddaniem do użytku ostatniego zadania inwestycyjnego wchodzącego w zakres Projektu, tj. zadania pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie – etap I” udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych oraz wojewódzkich, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację Projektu,  przedstawiciele firm wykonawców poszczególnych kontraktów, a także pracownicy Spółki.

W trakcie konferencji, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Andrzej Kmicic przedstawił zakres rzeczowo-finansowy oraz główne cele realizowanego od 2016r. przedsięwzięcia obejmującego 12 zadań inwestycyjnych wykonanych dzięki:

 • dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 20 135 517,25 PLN;
 • środkom z budżetu Miasta Krasnystaw w wysokości 9 148 686 PLN;
 • środkom własnym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w wysokości 10 839 587,18 PLN, w tym środkom pozyskanym w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 2 033 523,60 PLN.

Całkowity koszt realizacji Projektu  to kwota 40 123 790,43 PLN brutto.

Znaczenie oraz korzyści wynikające ze zrealizowanego przedsięwzięcia, którego nadrzędnym celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych Miasta Krasnystaw, podkreślili także Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, Starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Józef Zając, a także w imieniu Poseł na Sejm RP Teresy Hałas – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mirosław Księżuk.

Podczas wystąpień prelegentów odczytano także listy gratulacyjne złożone, w związku z zakończonym Projektem, na ręce Burmistrza Krasnegostawu oraz Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o przez Poseł Parlamentu Europejskiego Beatę Mazurek oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem obiektów zmodernizowanej oczyszczalni  przez zaproszonych Gości.

Podsumowanie Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” – prezentacja pdf.

Obraz3

Zakończenie realizacji Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16

Projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16 współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, to największa dotychczas zrealizowana inwestycja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w historii Przedsiębiorstwa i Miasta Krasnegostawu.

Podstawowy cel Przedsięwzięcia, którym jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych Miasta Krasnystaw – osiągnięto poprzez wzrost wyposażenia obszaru w system kanalizacji sanitarnej i modernizację części osadowej oczyszczalni ścieków, co pozwoliło na wypełnienie celów cząstkowych, które dotyczą:

 • ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby;
 • wzrostu liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej;
 • wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych;
 • rozwoju turystyki i agroturystyki na obszarze Miasta Krasnystaw;
 • dostosowania gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady Europy 91/271/EWG.

Zakres rzeczowy Projektu realizowanego od 10.2016r. do 09.2021r. to m.in.:

 • 36,3 km wybudowanej i oddanej do użytku sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 14 przepompowniami strefowymi oraz 47 przepompowniami przydomowymi na obszarach miasta Krasnystaw dotychczas nieskanalizowanych.

W wyniku realizacji czterech Kontraktów na roboty budowlane, obejmujących budowę sieci kanalizacji sanitarnej, współczynnik wyposażenia w system kanalizacji Aglomeracji Krasnystaw wzrósł o 18 % (z 75% na 93%), a możliwość przyłączenia do nowo wybudowanej sieci zyskało 4132 Mieszkańców Miasta Krasnystaw.

 • kompleksowa modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków obejmująca m.in.:
 • budowę suszarni osadów pościekowych wykorzystującej jako źródło ciepła energię słoneczną;
 • wymianę urządzeń do odwadniania osadów – na bardziej wydajne i energooszczędne;
 • poprawę procesu stabilizacji osadów pościekowych, pozwalającego na ograniczenie ich ilości oraz uciążliwości zapachowej;
 • hermetyzację obiektów technologicznych oczyszczalni oraz montaż urządzeń do filtracji i dezodoryzacji powietrza złowonnego;
 • wymianę urządzeń reaktora biologicznego;
 • wymianę oświetlenia zewnętrznego oczyszczalni na oprawy oświetleniowe LED;
 • zakup sprzętu niezbędnego do obsługi Miejskiej Oczyszczalni Ścieków po modernizacji: koparko-ładowarki, samochodu ciężarowego, ciągnika.

Przeprowadzona modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie pozwoliła na uzyskanie pożądanych efektów ekologiczno-techniczno-eksploatacyjno-ekonomicznych, w tym m.in. zmniejszenie ilości produkowanych osadów ściekowych (kosztów ich zagospodarowania), optymalizację procesów monitorowania i sterowania procesami technologicznymi wpływającymi na zwiększenie efektywności pracy oczyszczalni, a także zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 • rozbudowa systemu GIS obejmująca rozbudowę funkcjonującego w PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie Zintegrowanego Systemu Informatycznego TP-Media w zakresie systemów: GIS, ERP, Bilingowego (w ramach której wdrożono system do zarządzania infrastrukturą, platformę wymiany informacji z Mieszkańcami – IBOK, moduł masowych płatności, moduł realizacji spraw i obiegu dokumentów, system informacji kierownictwa).
 • działania promocyjne związane z realizacją Projektu w tym m.in.: konferencje, tablice informacyjno-promocyjne, ulotki, banery, artykuły prasowe oraz inne materiały promocyjne przybliżające Mieszkańcom Miasta szczegółowy zakres oraz cele realizowanego przedsięwzięcia, a także korzyści i zasady podłączania się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt realizacji Projektu obejmującego 12 zadań inwestycyjnych, to kwota 40 123 790,43 PLN brutto.

Źródła finansowania Projektu stanowią:

 • dofinansowanie pozyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 20 135 517,25 PLN;
 • środki z budżetu Miasta Krasnystaw: 9 148 686 PLN;
 • środki własne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie: 10 839 587,18 PLN, w tym środki pozyskane w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: 2 033 523,60 PLN.
45

Modernizacja gospodarki osadowej na Oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie – zakończenie prac coraz bliżej!

Ponad 96% wartości Kontraktu wyniosła na koniec maja br. łączna wartość robót zakończonych przez Generalnego Wykonawcę i odebranych przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego zrealizowanych w ramach jednego z kluczowych zadań objętych Projektem „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16. 

Zakres rzeczowy dotychczas wykonanych prac budowlano-montażowych (rozpoczętych w lipcu 2020r.), zadania „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie – etap I”, to m.in.: 

 • modernizacja bioreaktora II i komory tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) (obejmująca: opróżnienie zbiorników, oczyszczenie i piaskowanie ścian komory KTSO, wykonanie izolacji ścian wewnętrznych powłokami mineralnymi, dostawę i montaż mieszadeł w komorach KTSO, predenitryfikacji, defosfatacji i denitryfikacji, wymianę mieszadeł pompujących recyrkulacji wewnętrznej, dostawę i montaż przykrycia hermetycznego KTSO wraz z odciągiem gazów złowonnych, modernizację odpływu z reaktora biologicznego do osadników wtórnych, instalacje elektryczne i AKPiA); 
 • modernizacja bioreaktora III i KTSO (obejmująca: opróżnienie zbiorników, oczyszczenie i piaskowanie ścian komory KTSO, wykonanie izolacji ścian wewnętrznych powłokami mineralnymi, montaż mieszadeł, dostawę i montaż mieszadeł w komorach KTSO, dostawę i montaż przykrycia hermetycznego KTSO wraz z odciągiem gazów złowonnych, modernizację odpływu z reaktora biologicznego do osadników wtórnych, instalacje elektryczne i AKPiA); 
 • modernizacja osadników wtórnych (obejmująca modernizację odpływu osadu z komory nitryfikacji do osadników poprzez zamontowanie zasuwy nożowej odcinającej); 
 • modernizacja zbiornika buforowego osadu ustabilizowanego (obejmująca: zmianę funkcji i dostosowanie dotychczasowego zagęszczacza grawitacyjnego osadu na zbiornik buforowy osadu, dostawę i montaż przykrycia hermetycznego zbiornika buforowego wraz z odciągiem gazów złowonnych, instalacje elektryczne i AKPiA); 
 • modernizacja budynku administracyjno – socjalnego (obejmująca: remont pomieszczenia dyspozytorni oraz wyposażenie dyspozytorni w urządzenia dostosowane do nowego systemu wizualizacji); 
 • modernizacja budynku pompowni (obejmująca zmianę układu tłoczenia osadu nadmiernego do zagęszczacza mechanicznego, wykonanie instalacji odciągowej powietrza złowonnego z komory czerpnej pompowni do stacji oczyszczania powietrza złowonnego (biofiltra)); 
 • modernizacja komory kraty koszowej (obejmująca wymianę kraty workowej na kratę koszową, dostawę i montaż hermetycznego przykrycia komory kraty koszowej wraz z instalacją odciągową powietrza złowonnego); 
 • modernizacja / rozbudowa budynku stacji odwadniania osadu (obejmująca roboty konstrukcyjno-budowlane oraz wykończeniowe, demontaż istniejącej instalacji do odwadniania osadu (prasy), dostawę i montaż nowej instalacji odwadniania osadu opartej na wirówkach; instalacje technologiczne, instalacje wewnętrzne: wod-kan., c.o., c.w., elektryczne i AKPiA); 
 • likwidacja poletek osadowych (18 szt.);   
 • demontaż istniejących konstrukcji obsługowych (żurawi) bioreaktora I; 
 • budowa budynku zagęszczania osadu/pompowni wody technologicznej (obejmująca roboty konstrukcyjno-budowlane oraz wykończeniowe, dostawę i montaż kompletnej stacji mechanicznego zagęszczania osadu oraz instalacji dozowania polielektrolitu, instalacje technologiczne, instalacje wewnętrzne: wod-kan., ogrzewania, wentylacji, odciągu powietrza złowonnego, elektryczne i AKPiA); 
 • budowa pompowni osadu ustabilizowanego (obejmująca: roboty konstrukcyjno-budowlane, wykonanie instalacji pompowej osadu ustabilizowanego z KTSO do zbiornika buforowego osadu ustabilizowanego, instalacje elektryczne i AKPiA); 
 • budowa wiaty magazynowej na osad odwodniony i wysuszony o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300m2  (obejmująca roboty konstrukcyjno-budowlane, wyposażenie wiaty w instalację elektryczną i instalację dowodnienia); 
 • budowa dwóch hal suszarni słonecznych osadów odwodnionych – każda o wymiarach: szerokość: 12m x długość: 90m (obejmująca roboty konstrukcyjno-budowlane hal, dostawę i montaż przewracarek bębnowych osadu wraz z szafami zasilająco sterowniczymi, dostawę i montaż instalacji wentylatorów strumieniowych, dostawę i montaż instalacji suchej dezodoryzacji, instalacje: odwodnienia, elektryczne i AKPiA); 
 • budowa dwóch stacji dezodoryzacji powietrza złowonnego (biofiltrów) oczyszczających powietrze z odorów pochodzących z: KTSO, urządzeń instalacji odwadniania osadów, zbiornika buforowego osadu, urządzeń instalacji zagęszczania osadu, studni zbiorczej ścieków dowożonych, komory czerpnej pompowni osadów; 
 • wykonanie nowych międzyobiektowych połączeń (sieci) technologicznych, elektrycznych i AKPiA; 
 • wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego oczyszczalni na oprawy oświetleniowe LED 
 • modernizacja istniejących na terenie oczyszczalni dróg wewnętrznych oraz chodników.  

Aktualnie na oczyszczalni trwają czynności związane z końcowym rozruchem technologicznym nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów, mającym na celu ustalenie optymalnych parametrów pracy urządzeń/obiektów przy jednoczesnym osiągnięciu wymaganych Kontraktem efektów technologiczno-eksploatacyjnych oraz ekonomicznych.  

Planowany termin zakończenia prac (uzyskania pozwolenia na użytkowanie) zgodnie z Kontraktem został przewidziany do dnia: 01.08.2021r. 

Inwestycja, której nadrzędnym celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych miasta Krasnystaw (osiągana poprzez poprawę gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie, obejmującej przede wszystkim: zmniejszeniem ilości powstających osadów ściekowych (wynikłe ze zwiększenia efektywności procesu przeróbki osadów ściekowych) oraz zmniejszenie uciążliwości zapachowej obiektów technologicznych oczyszczalni) realizowana jest dzięki: 

 • środkom z Funduszy Unii Europejskiej, pozyskanych w ramach Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dofinansowania 11 360 250,00 PLN 
 • wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Krasnystaw – w wysokości 3 396 750,00 PLN; 
 • środkom własnym PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie – udział własny 5 225 750,00 PLN.