Obraz3

Zakończenie realizacji Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16

Projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16 współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, to największa dotychczas zrealizowana inwestycja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w historii Przedsiębiorstwa i Miasta Krasnegostawu.

Podstawowy cel Przedsięwzięcia, którym jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych Miasta Krasnystaw – osiągnięto poprzez wzrost wyposażenia obszaru w system kanalizacji sanitarnej i modernizację części osadowej oczyszczalni ścieków, co pozwoliło na wypełnienie celów cząstkowych, które dotyczą:

 • ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby;
 • wzrostu liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej;
 • wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych;
 • rozwoju turystyki i agroturystyki na obszarze Miasta Krasnystaw;
 • dostosowania gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady Europy 91/271/EWG.

Zakres rzeczowy Projektu realizowanego od 10.2016r. do 09.2021r. to m.in.:

 • 36,3 km wybudowanej i oddanej do użytku sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 14 przepompowniami strefowymi oraz 47 przepompowniami przydomowymi na obszarach miasta Krasnystaw dotychczas nieskanalizowanych.

W wyniku realizacji czterech Kontraktów na roboty budowlane, obejmujących budowę sieci kanalizacji sanitarnej, współczynnik wyposażenia w system kanalizacji Aglomeracji Krasnystaw wzrósł o 18 % (z 75% na 93%), a możliwość przyłączenia do nowo wybudowanej sieci zyskało 4132 Mieszkańców Miasta Krasnystaw.

 • kompleksowa modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków obejmująca m.in.:
 • budowę suszarni osadów pościekowych wykorzystującej jako źródło ciepła energię słoneczną;
 • wymianę urządzeń do odwadniania osadów – na bardziej wydajne i energooszczędne;
 • poprawę procesu stabilizacji osadów pościekowych, pozwalającego na ograniczenie ich ilości oraz uciążliwości zapachowej;
 • hermetyzację obiektów technologicznych oczyszczalni oraz montaż urządzeń do filtracji i dezodoryzacji powietrza złowonnego;
 • wymianę urządzeń reaktora biologicznego;
 • wymianę oświetlenia zewnętrznego oczyszczalni na oprawy oświetleniowe LED;
 • zakup sprzętu niezbędnego do obsługi Miejskiej Oczyszczalni Ścieków po modernizacji: koparko-ładowarki, samochodu ciężarowego, ciągnika.

Przeprowadzona modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie pozwoliła na uzyskanie pożądanych efektów ekologiczno-techniczno-eksploatacyjno-ekonomicznych, w tym m.in. zmniejszenie ilości produkowanych osadów ściekowych (kosztów ich zagospodarowania), optymalizację procesów monitorowania i sterowania procesami technologicznymi wpływającymi na zwiększenie efektywności pracy oczyszczalni, a także zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 • rozbudowa systemu GIS obejmująca rozbudowę funkcjonującego w PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie Zintegrowanego Systemu Informatycznego TP-Media w zakresie systemów: GIS, ERP, Bilingowego (w ramach której wdrożono system do zarządzania infrastrukturą, platformę wymiany informacji z Mieszkańcami – IBOK, moduł masowych płatności, moduł realizacji spraw i obiegu dokumentów, system informacji kierownictwa).
 • działania promocyjne związane z realizacją Projektu w tym m.in.: konferencje, tablice informacyjno-promocyjne, ulotki, banery, artykuły prasowe oraz inne materiały promocyjne przybliżające Mieszkańcom Miasta szczegółowy zakres oraz cele realizowanego przedsięwzięcia, a także korzyści i zasady podłączania się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt realizacji Projektu obejmującego 12 zadań inwestycyjnych, to kwota 40 123 790,43 PLN brutto.

Źródła finansowania Projektu stanowią:

 • dofinansowanie pozyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 20 135 517,25 PLN;
 • środki z budżetu Miasta Krasnystaw: 9 148 686 PLN;
 • środki własne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie: 10 839 587,18 PLN, w tym środki pozyskane w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: 2 033 523,60 PLN.

Comments are closed.