1

Uroczyste zakończenie realizacji Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16

Uroczyste podsumowanie Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16 współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – dotychczas największej zrealizowanej inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w historii Krasnegostawu – odbyło się w dniu 27.10.2021r. na terenie Oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie.

W spotkaniu, połączonym z uroczystym oddaniem do użytku ostatniego zadania inwestycyjnego wchodzącego w zakres Projektu, tj. zadania pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie – etap I” udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych oraz wojewódzkich, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację Projektu,  przedstawiciele firm wykonawców poszczególnych kontraktów, a także pracownicy Spółki.

W trakcie konferencji, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Andrzej Kmicic przedstawił zakres rzeczowo-finansowy oraz główne cele realizowanego od 2016r. przedsięwzięcia obejmującego 12 zadań inwestycyjnych wykonanych dzięki:

  • dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 20 135 517,25 PLN;
  • środkom z budżetu Miasta Krasnystaw w wysokości 9 148 686 PLN;
  • środkom własnym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w wysokości 10 839 587,18 PLN, w tym środkom pozyskanym w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 2 033 523,60 PLN.

Całkowity koszt realizacji Projektu  to kwota 40 123 790,43 PLN brutto.

Znaczenie oraz korzyści wynikające ze zrealizowanego przedsięwzięcia, którego nadrzędnym celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych Miasta Krasnystaw, podkreślili także Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, Starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Józef Zając, a także w imieniu Poseł na Sejm RP Teresy Hałas – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mirosław Księżuk.

Podczas wystąpień prelegentów odczytano także listy gratulacyjne złożone, w związku z zakończonym Projektem, na ręce Burmistrza Krasnegostawu oraz Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o przez Poseł Parlamentu Europejskiego Beatę Mazurek oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem obiektów zmodernizowanej oczyszczalni  przez zaproszonych Gości.

Podsumowanie Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” – prezentacja pdf.

Comments are closed.