1

Uroczyste zakończenie realizacji Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16

Uroczyste podsumowanie Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16 współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – dotychczas największej zrealizowanej inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w historii Krasnegostawu – odbyło się w dniu 27.10.2021r. na terenie Oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie.

W spotkaniu, połączonym z uroczystym oddaniem do użytku ostatniego zadania inwestycyjnego wchodzącego w zakres Projektu, tj. zadania pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie – etap I” udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych oraz wojewódzkich, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację Projektu,  przedstawiciele firm wykonawców poszczególnych kontraktów, a także pracownicy Spółki.

W trakcie konferencji, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Andrzej Kmicic przedstawił zakres rzeczowo-finansowy oraz główne cele realizowanego od 2016r. przedsięwzięcia obejmującego 12 zadań inwestycyjnych wykonanych dzięki:

 • dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 20 135 517,25 PLN;
 • środkom z budżetu Miasta Krasnystaw w wysokości 9 148 686 PLN;
 • środkom własnym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w wysokości 10 839 587,18 PLN, w tym środkom pozyskanym w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 2 033 523,60 PLN.

Całkowity koszt realizacji Projektu  to kwota 40 123 790,43 PLN brutto.

Znaczenie oraz korzyści wynikające ze zrealizowanego przedsięwzięcia, którego nadrzędnym celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych Miasta Krasnystaw, podkreślili także Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, Starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Józef Zając, a także w imieniu Poseł na Sejm RP Teresy Hałas – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mirosław Księżuk.

Podczas wystąpień prelegentów odczytano także listy gratulacyjne złożone, w związku z zakończonym Projektem, na ręce Burmistrza Krasnegostawu oraz Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o przez Poseł Parlamentu Europejskiego Beatę Mazurek oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem obiektów zmodernizowanej oczyszczalni  przez zaproszonych Gości.

Podsumowanie Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” – prezentacja pdf.

Rozbudowa kanalizacji w Krasnymstawie – uroczyste otwarcie inwestycji zadanie I

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie

5 października 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie I: ul. Kościuszki”, na które Mieszkańcy zostali zaproszeni przez Burmistrz Krasnegostawu – Panią Hannę Mazurkiewicz oraz Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie – Pana Andrzeja Kmicica. Po spotkaniu przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki-Polewana odbyła się konferencja, podczas której Prezes PGK Sp. z o.o. zaprezentował Mieszkańcom plan realizacji inwestycji.
Kontrakt na realizację Zadania został podpisany 27 września 2017 roku z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Wartość robót wyniosła 4 471 000,00 zł netto. Obszar inwestycji obejmował ulice Kościuszki, Łąkową, Topolową, Bocianią i Polewaną. Zakres prac objął budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym, budowę studni rewizyjnych i włączeniowych, budowę przepompowni sieciowych wraz z zasilaniem i oprogramowaniem oraz budowę przepompowni przydomowych. Liczba mieszkańców możliwych do obsługi przez sieć wynosi 1188.

Ponadto podczas konferencji Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Pan Radosław Rysak omówił procedurę podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, która obejmuje:

 1. uzyskanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,
 2. zgłoszenie rozpoczęcia robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 3. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na podstawie wydanych warunków technicznych
 4. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zgłoszenie zakończenia robót
 5. zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Podstawowym celem całego przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Miasta Krasnystaw poprzez wzrost wyposażenia obszaru w system kanalizacji sanitarnej i modernizację części osadowej oczyszczalni ścieków. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających zdrowiu mieszkańców do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym.

Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie od października 2016 roku. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 39 061 992,89 zł.

Uroczyste otwarcie inwestycji – zadanie I

Burmistrz Krasnegostawu oraz Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie mają zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie I: ul. Kościuszki.” (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Bociania, ul. Polewana), które odbędzie się 05.10.2018 r. o godzinie 16.00 w Publicznej Szkole nr 1 w Krasnymstawie ul. Poniatowskiego 31.

Program:

 • godz. 16.00 – Uroczyste otwarcie inwestycji (skrzyżowanie ulic Kościuszki –  Polewana)
 • godz. 16.20 – Powitanie Gości (mała sala gimnastyczna)
 • godz. 16.35 – Prezentacja inwestycji
 • godz. 16.50 – Wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu i zaproszonych Gości
 • godz. 17.05 – Przedstawienie mieszkańcom procedury oraz warunków technicznych podłączenia się do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej
 • godz. 17.20 – Poczęstunek