Rozbudowa kanalizacji w Krasnymstawie – uroczyste otwarcie inwestycji zadanie I

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie

5 października 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie I: ul. Kościuszki”, na które Mieszkańcy zostali zaproszeni przez Burmistrz Krasnegostawu – Panią Hannę Mazurkiewicz oraz Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie – Pana Andrzeja Kmicica. Po spotkaniu przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki-Polewana odbyła się konferencja, podczas której Prezes PGK Sp. z o.o. zaprezentował Mieszkańcom plan realizacji inwestycji.
Kontrakt na realizację Zadania został podpisany 27 września 2017 roku z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Wartość robót wyniosła 4 471 000,00 zł netto. Obszar inwestycji obejmował ulice Kościuszki, Łąkową, Topolową, Bocianią i Polewaną. Zakres prac objął budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym, budowę studni rewizyjnych i włączeniowych, budowę przepompowni sieciowych wraz z zasilaniem i oprogramowaniem oraz budowę przepompowni przydomowych. Liczba mieszkańców możliwych do obsługi przez sieć wynosi 1188.

Ponadto podczas konferencji Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Pan Radosław Rysak omówił procedurę podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, która obejmuje:

 1. uzyskanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,
 2. zgłoszenie rozpoczęcia robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 3. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na podstawie wydanych warunków technicznych
 4. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zgłoszenie zakończenia robót
 5. zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Podstawowym celem całego przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Miasta Krasnystaw poprzez wzrost wyposażenia obszaru w system kanalizacji sanitarnej i modernizację części osadowej oczyszczalni ścieków. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających zdrowiu mieszkańców do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym.

Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie od października 2016 roku. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 39 061 992,89 zł.

Uroczyste otwarcie inwestycji – zadanie I

Burmistrz Krasnegostawu oraz Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie mają zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie I: ul. Kościuszki.” (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Bociania, ul. Polewana), które odbędzie się 05.10.2018 r. o godzinie 16.00 w Publicznej Szkole nr 1 w Krasnymstawie ul. Poniatowskiego 31.

Program:

 • godz. 16.00 – Uroczyste otwarcie inwestycji (skrzyżowanie ulic Kościuszki –  Polewana)
 • godz. 16.20 – Powitanie Gości (mała sala gimnastyczna)
 • godz. 16.35 – Prezentacja inwestycji
 • godz. 16.50 – Wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu i zaproszonych Gości
 • godz. 17.05 – Przedstawienie mieszkańcom procedury oraz warunków technicznych podłączenia się do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej
 • godz. 17.20 – Poczęstunek

Podpisanie umowy na roboty budowlane dla Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie, informuje, że w dniu 28.02.2018r., w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw, została podpisana Umowa na roboty budowlane realizowane w ramach kolejnego zadania inwestycyjnego wchodzącego w skład Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”.

Kontrakt pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Ułańska; ul. Bławatna; ul. Wiśniowa; ul. Kwiatowa; ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa; ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa;  ul. Makowa; ul. Bohaterów Września; ul. Wójta Stanisława)” zawarty został, przy udziale Burmistrz Krasnegostawu – Pani Hanny Mazurkiewicz, pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Andrzeja Kmicica – Prezesa Zarządu, a Wykonawcą – Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Spółka z o.o.,– Lider Konsorcjum; Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum; HYDROTERM Sp. z o.o., – Partner Konsorcjum, reprezentowanym przez Pana Roberta Krakowskiego – Prezesa Zarządu.

W ramach realizacji Kontraktu, o wartości 7 672 266,63 PLN brutto, zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 14 km oraz 5 przepompowni sieciowych i 20 przepompowni przydomowych. Realizacja Inwestycji umożliwi przyłączenie do sieci ok. 1500 Mieszkańców Miasta  Krasnystaw.

Planowany termin realizacji robót 04.2018r. – 06.2019r.

Inwestycja będzie realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz środków Urzędu Miasta Krasnystaw i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.