Rozbudowa kanalizacji w Krasnymstawie – uroczyste otwarcie inwestycji zadanie I

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie

5 października 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie I: ul. Kościuszki”, na które Mieszkańcy zostali zaproszeni przez Burmistrz Krasnegostawu – Panią Hannę Mazurkiewicz oraz Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie – Pana Andrzeja Kmicica. Po spotkaniu przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki-Polewana odbyła się konferencja, podczas której Prezes PGK Sp. z o.o. zaprezentował Mieszkańcom plan realizacji inwestycji.
Kontrakt na realizację Zadania został podpisany 27 września 2017 roku z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Wartość robót wyniosła 4 471 000,00 zł netto. Obszar inwestycji obejmował ulice Kościuszki, Łąkową, Topolową, Bocianią i Polewaną. Zakres prac objął budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym, budowę studni rewizyjnych i włączeniowych, budowę przepompowni sieciowych wraz z zasilaniem i oprogramowaniem oraz budowę przepompowni przydomowych. Liczba mieszkańców możliwych do obsługi przez sieć wynosi 1188.

Ponadto podczas konferencji Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Pan Radosław Rysak omówił procedurę podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, która obejmuje:

  1. uzyskanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,
  2. zgłoszenie rozpoczęcia robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  3. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na podstawie wydanych warunków technicznych
  4. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zgłoszenie zakończenia robót
  5. zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Podstawowym celem całego przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Miasta Krasnystaw poprzez wzrost wyposażenia obszaru w system kanalizacji sanitarnej i modernizację części osadowej oczyszczalni ścieków. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających zdrowiu mieszkańców do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym.

Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie od października 2016 roku. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 39 061 992,89 zł.

Comments are closed.