Oddanie do użytku następnych kilometrów kanalizacji coraz bliżej!

Już w czerwcu tego roku, kolejni Mieszkańcy miasta Krasnystaw zyskają możliwość podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, wykonywanej dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krasnystaw i pozyskanym środkom finansowym z Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Sukcesywnie realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie i Wykonawcę robót: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Spółka z o.o. – Lidera Konsorcjum, Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE” Sp. z o.o.- Partnera Konsorcjum oraz firmę HYDROTERM Sp. z o.o. – Partnera Konsorcjum – przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II” pozwoli na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej posiadłości zlokalizowanych przy: ul. Witosa – do granicy aglomeracji, ul. Ułańskiej, ul Bławatnej, ul. Wiśniowej, ul. Kwiatowej, ul. Gołębiej, ul. Polnej, ul. Kółkowej, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowej, ul. Makowej, ul. Bohaterów Września oraz ul. Wójta Stanisława.
Dzięki realizacji ww. Kontraktu, wchodzącego w zakres Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” miasto Krasnystaw zyska kolejne 11 489mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 2 284mb kanalizacji ciśnieniowej, a także 20 przepompowni przydomowych oraz 5 przepompowni sieciowych.

Tags: No tags

Comments are closed.