„Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków – etap I” – roboty rozpoczęte!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje o rozpoczęciu realizacji robót budowlanych ostatniego zadania inwestycyjnego wchodzącego w skład Projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16, tj. Kontraktu pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie – etap I”.

Generalny Wykonawca – firma Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie po opracowaniu wielobranżowych projektów budowlano-wykonawczych i uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęła ( w miesiącu lipcu br.) – pod nadzorem Inżyniera Kontraktu: Konsorcjum firm: ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu oraz Rejonowego Zarządu Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.  z siedzibą w Człuchowie – roboty budowlano-montażowe obejmujące m.in. prace rozbiórkowe oraz wymianę i przygotowanie gruntu pod nowobudowane obiekty zlokalizowane na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ul. Zawieprze w Krasnymstawie.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia to m.in.:

  • budowa suszarni osadów pościekowych, wykorzystującej jako źródło ciepła energię słoneczną;
  • wymiana urządzeń do odwadniania osadów – na bardziej wydajne i energooszczędne;
  • poprawa procesu stabilizacji osadów pościekowych;
  • hermetyzacja obiektów technologicznych oczyszczalni;
  • montaż urządzeń do filtracji i dezodoryzacji;
  • wymiana urządzeń reaktora biologicznego;
  • wymiana oświetlenia zewnętrznego oczyszczalni na oprawy oświetleniowe LED;
  • zakup pojazdów do obsługi gospodarki osadowej oczyszczalni.

Głównym celem inwestycji, realizowanej dzięki środkom pozyskanym z Funduszy Unii Europejskiej, środkom własnym Przedsiębiorstwa, a także wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krasnystaw jest modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie, obejmująca: budowę, przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni oraz uzyskanie pożądanych efektów ekonomicznych i technologicznych w tym m.in. zmniejszenie ilości produkowanych osadów oraz zmniejszenie uciążliwości zapachowej obiektów technologicznych oczyszczalni, a tym samym poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych Miasta Krasnystaw.