45

Modernizacja gospodarki osadowej na Oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie – zakończenie prac coraz bliżej!

Ponad 96% wartości Kontraktu wyniosła na koniec maja br. łączna wartość robót zakończonych przez Generalnego Wykonawcę i odebranych przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego zrealizowanych w ramach jednego z kluczowych zadań objętych Projektem „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16. 

Zakres rzeczowy dotychczas wykonanych prac budowlano-montażowych (rozpoczętych w lipcu 2020r.), zadania „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie – etap I”, to m.in.: 

 • modernizacja bioreaktora II i komory tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) (obejmująca: opróżnienie zbiorników, oczyszczenie i piaskowanie ścian komory KTSO, wykonanie izolacji ścian wewnętrznych powłokami mineralnymi, dostawę i montaż mieszadeł w komorach KTSO, predenitryfikacji, defosfatacji i denitryfikacji, wymianę mieszadeł pompujących recyrkulacji wewnętrznej, dostawę i montaż przykrycia hermetycznego KTSO wraz z odciągiem gazów złowonnych, modernizację odpływu z reaktora biologicznego do osadników wtórnych, instalacje elektryczne i AKPiA); 
 • modernizacja bioreaktora III i KTSO (obejmująca: opróżnienie zbiorników, oczyszczenie i piaskowanie ścian komory KTSO, wykonanie izolacji ścian wewnętrznych powłokami mineralnymi, montaż mieszadeł, dostawę i montaż mieszadeł w komorach KTSO, dostawę i montaż przykrycia hermetycznego KTSO wraz z odciągiem gazów złowonnych, modernizację odpływu z reaktora biologicznego do osadników wtórnych, instalacje elektryczne i AKPiA); 
 • modernizacja osadników wtórnych (obejmująca modernizację odpływu osadu z komory nitryfikacji do osadników poprzez zamontowanie zasuwy nożowej odcinającej); 
 • modernizacja zbiornika buforowego osadu ustabilizowanego (obejmująca: zmianę funkcji i dostosowanie dotychczasowego zagęszczacza grawitacyjnego osadu na zbiornik buforowy osadu, dostawę i montaż przykrycia hermetycznego zbiornika buforowego wraz z odciągiem gazów złowonnych, instalacje elektryczne i AKPiA); 
 • modernizacja budynku administracyjno – socjalnego (obejmująca: remont pomieszczenia dyspozytorni oraz wyposażenie dyspozytorni w urządzenia dostosowane do nowego systemu wizualizacji); 
 • modernizacja budynku pompowni (obejmująca zmianę układu tłoczenia osadu nadmiernego do zagęszczacza mechanicznego, wykonanie instalacji odciągowej powietrza złowonnego z komory czerpnej pompowni do stacji oczyszczania powietrza złowonnego (biofiltra)); 
 • modernizacja komory kraty koszowej (obejmująca wymianę kraty workowej na kratę koszową, dostawę i montaż hermetycznego przykrycia komory kraty koszowej wraz z instalacją odciągową powietrza złowonnego); 
 • modernizacja / rozbudowa budynku stacji odwadniania osadu (obejmująca roboty konstrukcyjno-budowlane oraz wykończeniowe, demontaż istniejącej instalacji do odwadniania osadu (prasy), dostawę i montaż nowej instalacji odwadniania osadu opartej na wirówkach; instalacje technologiczne, instalacje wewnętrzne: wod-kan., c.o., c.w., elektryczne i AKPiA); 
 • likwidacja poletek osadowych (18 szt.);   
 • demontaż istniejących konstrukcji obsługowych (żurawi) bioreaktora I; 
 • budowa budynku zagęszczania osadu/pompowni wody technologicznej (obejmująca roboty konstrukcyjno-budowlane oraz wykończeniowe, dostawę i montaż kompletnej stacji mechanicznego zagęszczania osadu oraz instalacji dozowania polielektrolitu, instalacje technologiczne, instalacje wewnętrzne: wod-kan., ogrzewania, wentylacji, odciągu powietrza złowonnego, elektryczne i AKPiA); 
 • budowa pompowni osadu ustabilizowanego (obejmująca: roboty konstrukcyjno-budowlane, wykonanie instalacji pompowej osadu ustabilizowanego z KTSO do zbiornika buforowego osadu ustabilizowanego, instalacje elektryczne i AKPiA); 
 • budowa wiaty magazynowej na osad odwodniony i wysuszony o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300m2  (obejmująca roboty konstrukcyjno-budowlane, wyposażenie wiaty w instalację elektryczną i instalację dowodnienia); 
 • budowa dwóch hal suszarni słonecznych osadów odwodnionych – każda o wymiarach: szerokość: 12m x długość: 90m (obejmująca roboty konstrukcyjno-budowlane hal, dostawę i montaż przewracarek bębnowych osadu wraz z szafami zasilająco sterowniczymi, dostawę i montaż instalacji wentylatorów strumieniowych, dostawę i montaż instalacji suchej dezodoryzacji, instalacje: odwodnienia, elektryczne i AKPiA); 
 • budowa dwóch stacji dezodoryzacji powietrza złowonnego (biofiltrów) oczyszczających powietrze z odorów pochodzących z: KTSO, urządzeń instalacji odwadniania osadów, zbiornika buforowego osadu, urządzeń instalacji zagęszczania osadu, studni zbiorczej ścieków dowożonych, komory czerpnej pompowni osadów; 
 • wykonanie nowych międzyobiektowych połączeń (sieci) technologicznych, elektrycznych i AKPiA; 
 • wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego oczyszczalni na oprawy oświetleniowe LED 
 • modernizacja istniejących na terenie oczyszczalni dróg wewnętrznych oraz chodników.  

Aktualnie na oczyszczalni trwają czynności związane z końcowym rozruchem technologicznym nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów, mającym na celu ustalenie optymalnych parametrów pracy urządzeń/obiektów przy jednoczesnym osiągnięciu wymaganych Kontraktem efektów technologiczno-eksploatacyjnych oraz ekonomicznych.  

Planowany termin zakończenia prac (uzyskania pozwolenia na użytkowanie) zgodnie z Kontraktem został przewidziany do dnia: 01.08.2021r. 

Inwestycja, której nadrzędnym celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych miasta Krasnystaw (osiągana poprzez poprawę gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie, obejmującej przede wszystkim: zmniejszeniem ilości powstających osadów ściekowych (wynikłe ze zwiększenia efektywności procesu przeróbki osadów ściekowych) oraz zmniejszenie uciążliwości zapachowej obiektów technologicznych oczyszczalni) realizowana jest dzięki: 

 • środkom z Funduszy Unii Europejskiej, pozyskanych w ramach Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dofinansowania 11 360 250,00 PLN 
 • wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Krasnystaw – w wysokości 3 396 750,00 PLN; 
 • środkom własnym PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie – udział własny 5 225 750,00 PLN.