Umowa na modernizację Oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie podpisana!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że w dniu 20.11.2019 r. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw, została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Krasnegostawu – Robert Kościuk, Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. – Andrzej Kmicic, Przedstawiciele Wykonawcy – Firmy Inżynieria Rzeszów S.A.: Prezes Zarządu – Grzegorz Król oraz Członek Zarządu – Mirosław Ciura.

Kontrakt, stanowiący ostatnie zadanie inwestycyjne wchodzące w skład Projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16, zawarty został na kwotę 19 649 250,00 PLN brutto –  z czego pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 11 360 250,00 PLN. Pozostałą część stanowią środki finansowe Urzędu Miasta Krasnystaw oraz środki własne Przedsiębiorstwa.

Planowany termin zakończenia robót: 08.2021 r.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, którego głównym celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych Miasta Krasnystaw, obejmuje m.in.:

  • budowę suszarni osadów pościekowych, wykorzystującej jako źródło ciepła energię słoneczną;
  • wymianę urządzeń do odwadniania osadów – na bardziej wydajne i energooszczędne;
  • poprawę procesu stabilizacji osadów pościekowych pozwalającego na ograniczenie ich ilości oraz uciążliwości zapachowej;
  • hermetyzację obiektów technologicznych oczyszczalni;
  • montaż urządzeń do filtracji i dezodoryzacji;
  • wymianę urządzeń reaktora biologicznego;
  • wymianę oświetlenia zewnętrznego oczyszczalni na oprawy oświetleniowe LED;
  • zakup pojazdów do obsługi gospodarki osadowej oczyszczalni.