Zakup samochodu ciężarowego i koparko-ładowarki

Koniec roku 2018 to czas, w którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie zrealizowało kolejne zadanie inwestycyjne, wchodzące w skład Projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16, obejmujące zakup sprzętu, niezbędnego do obsługi realizowanego przedsięwzięcia, tj.:

  • samochodu ciężarowego (typu wywrotka) – marki SCANIA
  • oraz koparko-ładowarki (wraz z osprzętem) – marki CASE CONSTRUCTION

Sprzęt zakupiony został  dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Comments are closed.